دانش آموزان برتر میان ترم دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دانش آموزان برتر میان ترم دوم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ کلاس ۷/۱ کلاس ۷/۲ کلاس ۸/۱ کلاس ۸/۲ کلاس ۹/۱ کلاس ۹/۲ کلاس ۷/۱ محمد متین حمزه زاده | ۱۹/۸۱ محمد طاها مختاری | ۱۸/۵۶ محمد یوسف محمدی | ۱۷/۵۶ کلاس ۷/۲ امیر محمد قائمی | ۱۹/۹۴ رادین مددی | ۱۷/۶۹ ادامه مطلب…