مدیر مدرسه: عزیزاله حبیب پور

۴۰ سال سابقه کاری در آموزش و ۳۰ سال سابقه ی مدیریت دبستان، راهنمایی و دبیرستان دوره اول

مدیر اسبق دبستان شهید دستغیب و دبیرستان های شهید رجایی، امام سجاد (ع)، جهان تربیت، راستین و ماریامیان

معاونین مدرسه

دبیران مدرسه